Betong: Nytt regelverk om forurensning fra produksjon

Det nye kapitlet 33 i forurensningsforskriften regulerer forurensning fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer.

Publisert 18.01.2023

Forskriften omfatter cirka 300 betongprodusenter i Norge fra 1. januar 2023. Den stiller likelydende krav om blant annet utslipp til vann, støy og håndtering av betongavfall. 

Hensikten med å regulere betongproduksjon gjennom forskrift er å stanse ulovlige utslipp, stille likelydende miljøkrav til bransjen, etablere en mer enhetlig praksis og sikre likere konkurransevilkår mellom virksomhetene.

Vi forventer også at statsforvalterens oppfølging av bransjen vil forenkles og bli mer effektiv.

Overgangsbestemmelser

I hovedsak ble forskriften fastsatt 1. januar 2023. Likevel vil det være enkelte vilkår som betongprodusentene trenger tid til å iverksette. Dette gjelder særlig overholdelse av grenseverdiene for utslipp til resipient. Det er derfor lagt inn noen overgangsbestemmelser for eksisterende virksomheter.

Blant annet trer grenseverdiene for utslipp til vann i kraft først tre år etter at forskriften er fastsatt. Virksomhetene får også ett år, etter fastsettelse, til å gjennomføre målinger av utslipp til resipient og støy. Dette vil gi bransjen rimelig tid til å gjøre nødvendige justeringer av driften.