Bly i ammunisjon og fiskeutstyr: gi innspill

Miljødirektoratet ber om informasjon om hvordan et forbud mot bly i ammunisjon og fiskeutstyr vil påvirke norske forhold. Frist 30. september.

Publisert 05.07.2023

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa har oversendt et forslag til forbud mot omsetning og bruk av bly til utendørs skyting og fiske til Europakommisjonen.

Det er allerede gjennomført grundige konsekvensutredninger på EU-nivå, men Miljødirektoratet ber om opplysninger om eventuelle forhold som er vesentlig annerledes i Norge utover det som allerede er belyst i konsekvensutredningen fra EU.

Gi innspill innen 30. september 2023

Miljødirektoratet ber om innspill spesielt om særnorske forhold som ikke er dekket av Echas konsekvensutredning knyttet til:

  • drift av skytebaner og tilgang til skytebaner
  • kostnader ved bygging av kulefang
  • konsekvenser for gjennomføring av årlig skyteprøve for jegere
  • konsekvenser for kommersielt fiske, fritidsfiske og akvakultur

Det er tilgang til en nettside med mer informasjon og mulighet for å gi innspill nedenfor ved å velge "Gi høringsuttalelse".

Eventuelle innspill skal sendes til Miljødirektoratet via høringssiden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.

Hovedinnholdet i forslaget til forbud

Forslaget blir en del av kjemikalieforordningen Reach, og er omfattende og detaljert. For å få alle detaljene må du gå inn i vedlagte brev og/eller bakgrunnsinformasjonen på Echa sine nettsider.

I store trekk går forslaget ut på å forby bly i ammunisjon (hagl og kuler) og i fiskeutstyr (sluker, søkker og blyliner). Echa forslår at dersom det innføres unntak for visse bruksområder innenfor sportsskyting, forutsettes det oppsamling av bly fra skytebaner og overvåking og eventuelt behandling av avrenning fra skytebanene. Sportsskyting innendørs er unntatt fra forbudet. Det er kun sivil bruk som er omfattet av forslaget.

Det er foreslått forskjellige overgangstider for de forskjellige forbudene.

Prosessen videre

Forslaget er allerede utredet og behandlingen av forslaget er nå i sluttfasen. Dersom flertallet av EUs medlemsland støtter Kommisjonens forslag til forbud, vil det bli sendt til klarering i Rådet og Parlamentet. Forutsatt at EUs Råd og Parlament aksepterer forslaget, vedtar Europakommisjonen forslaget. Deretter vil regelverket bli tatt inn i EØS-avtalen og bli gjeldende i Norge.  Det er som regel ikke rom for nasjonale tilpasninger i EUs restriksjoner, bortsett fra at myndighetene i spesielle tilfeller kan beholde strengere nasjonalt regelverk slik det er foreslått her.

Miljødirektoratet vil på vanlig måte foreta en nasjonal høring av gjennomføringen av regelverket i Norge når regelverket er vedtatt i EU. 

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Lenker