EU foreslår krav for å redusere tekstil- og matavfall

Europakommisjonen vil endre rammedirektivet for avfall, slik at tekstilprodusenter får mer ansvar for tekstilavfall, og matavfall i Europa reduseres.

Publisert 07.07.2023

Produksjon og forbruk av tekstiler er en av Europas største klima- og miljøutfordringer. EU-borgerne kaster i snitt 12 kilo klær og tekstiler per person hvert år, og produksjon av nye tekstiler legger stort press på råmaterialer, vannressurser og arealer.

Utvidet produsentansvar for tekstiler

Nå vil EU at produsentene skal ta en større del av ansvaret, ved å gjøre det obligatorisk for EUs medlemsland å gjennomføre produsentansvar. Dette innebærer at tekstilprodusenter må dekke kostnadene for håndteringen av tekstilavfall.

Kommisjonen foreslår at kostnadene skal justeres basert på hvor miljøvennlig tekstilene er.

Målet er at dette skal gi produsentene insentiver til å øke produktenes sirkularitet gjennom design, innovasjon og sirkulære forretningsmodeller, slik at klær og tekstiler varer lenger, repareres, og brukes om igjen.

Mer ombruk og materialgjenvinning

Kommisjonen foreslår også nye regler for håndtering av tekstilavfall i tråd med EUs tekstilstrategi. Brukte klær skal prioriteres for ombruk, og mer av tekstilavfallet skal leveres til resirkulering.

Mindre ulovlig tekstildumping

Forslaget går også inn på problemet med ulovlig transport av tekstilavfall til land som ikke er utstyrt til å behandle avfallet på en god måte. Forslaget skal tydeliggjøre hva som er avfall og hva som er gjenbrukbart for å unngå at avfall blir eksportert som tekstiler til ombruk.

Bindende mål for å redusere matavfall

Det oppdaterte direktivet har også et klart mål om å redusere matavfall. I dag kaster EUs innbyggere i snitt 131 kilo mat i året. Kommisjonen foreslår at EUs medlemsland skal redusere mengden matavfall i matindustri med 10 prosent, og med 30 prosent per innbygger samlet for dagligvare, serveringssteder og husholdninger innen 2030.

Kommisjonen har foreslått at målene skal være rettslig bindende, og medlemslandene må iverksette tiltak for å nå dem.

Gi innspill til kommisjonen

Forslaget til det reviderte direktivet fra Europakommisjonen blir lagt ut på høring i EU. Alle som kan bli berørt av direktivet, har relevant informasjon, eller ønsker å si sin mening om forslaget, kan gi innspill til kommisjonen.

Forslaget vil også bli lagt ut på nasjonal høring på Miljødirektoratet sine nettsider. 

Les også