EU-høyring om ny forordning for køyretøy

Europakommisjonen har lagt fram forslag om nytt regelverk med sirkulære krav til design av køyretøy og handtering av kasserte køyretøy.

Publisert 14.07.2023

Forslaget om ei forordning skal mellom anna erstatte dagens EU-direktiv for kasserte køyretøy (ELV-direktivet - 2000/53/EC) og direktivet om typegodkjenning av motorvogner med omsyn til ombruk, resirkulering og gjenvinning (2005/64/EC).

Europakommisjonen ser behov for å endre regelverket for køyretøy i tråd med EUs grøne giv og handlingsplan for sirkulær økonomi. Dei vil også sørgje for at design, reparasjon og kassering av bilar bli betre tilpassa andre regelverk som blir utvikla under EUs grøne giv, til dømes nyleg vedteken batteriforordning og Europakommisjonens forslag til ei forordning om kritiske råvarer.

Forslaget utvidar og konkretiserer føresegnene om utvida produsentansvar for kasserte køyretøy. Dagens ordning gjeld berre for personbilar og lette varebilar, men med dette forslaget vil produsentansvarsordninga også gjelde for bussar, lastebilar og motorsyklar.