Forslag til nytt direktiv om overvåking av jord

Europakommisjonen foreslår regler om overvåking av jord som skal bedre tilstanden til jord i EU.

Publisert 07.07.2023

Jord er en viktig ikke-fornybar ressurs. Å danne bare et par centimeter med matjord tar flere århundrer. Vi får utallige økosystemtjenester fra jord: produksjon av mat, fôr og råmaterialer, rensing av vann og lagring av karbon. Det er derfor viktig å se tilstanden i jord i sammenheng med klima, matsikkerhet og helse. Jord spiller også en viktig rolle for biodiversitet, ved ørkenspredning og landforringelse. God tilstand i jord er dermed avgjørende for miljøet, økonomien og samfunnet.

Over halvparten av jorden i EU er i dårlig tilstand

Til tross for viktigheten av god tilstand i jord er den under stort press. I Europa er over 60% av jorden i dårlig tilstand. EU anslår at forringelse av jord i Europa koster rundt 50 milliarder euro i året.

Europakommisjonen har lagt fram et forslag til nytt direktiv om overvåking og motstandsdyktighet i jord. Europaparlamentet og Rådet skal nå behandle forslaget før regelverket vedtas i EU.

Målet til det nye direktivet er å sette lys på de største truslene mot jord i EU, deriblant

 • erosjon
 • oversvømmelse og jordras
 • tap av organisk materiale
 • økt saltinnhold i jorda (salinisering)
 • forurensning
 • komprimering
 • forsegling
 • tap av biodiversitet

Mål om god tilstand i jord innen 2050

Direktivet er en del av EUs jordstrategi og skal bidra til å oppnå strategiens overordnede mål om god tilstand i jord i Europa innen 2050 ved

 • å komme med en klar definisjon av jordhelse
 • å få på plass et rammeverk for overvåkning som omfatter all jord i EU, slik at medlemslandene kan iverksette tiltak for å forbedre jord som er i dårlig stand
 • å gjøre bærekraftig jordforvaltning til normen i EU. Medlemslandene skal definere hvilken praksis som skal implementeres av utbyggere, bønder og andre jordforvaltere, og hvilken praksis som skal forbys fordi de forårsaker forringelse og tap av jord
 • at medlemslandene skal identifisere mulig forurensede områder, undersøke disse områdene og adresserer uakseptable risikoer for menneskers helse og miljøet. Dette skal bidra til å oppnå målet om et giftfritt miljø innen 2050.

Gi innspill til kommisjonen

Forslaget til det nye direktivet fra Europakommisjonen blir lagt ut på høring i EU. Alle som kan bli berørt av direktivet, har relevant informasjon eller ønsker å si sin mening om forslaget, kan gi innspill til kommisjonen.

Forslaget vil også bli lagt ut på nasjonal høring på Miljødirektoratet sine nettsider.

Les også