Høyring: Nytt unntak for farlege stoff i EE-produkt

EU har fått søknad om unntak frå regelverket som regulerer farlege kjemikaliar i elektriske og elektroniske produkt. Høyringsfrist: 25. juli 2023

Publisert 05.07.2023

EU har fått søknad om unntak frå regelverket som regulerer farlege kjemikaliar i elektriske og elektroniske produkt (EE-produkt) etter EU-direktiv 2011/65/EU (RoHS). Søknaden omfattar eit nytt unntak i vedlegg 1 til produktforskrifta kapittel 2A:

  • 46. Kadmium og bly i plastprofilar som inneheld vunne tilbake PVC til elektriske vindauge og dører

Unntaket gjeld produkt i kategori 11, som omfattar anna elektrisk og elektronisk utstyr som ikkje blir omfatta av nokon av dei overnemnde kategoriane (1-10). Unntaket er foreslått å gjelde fram til 28. mai 2028.

Miljødirektoratet oppmodar alle aktuelle verksemder til å komme med innspel til søknaden. 

  • RoHS-direktivet (2011/65/EU) regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter).
  • Dette EU-direktivet er gjennomført i Norge i produktforskriften kapittel 2a.
  • Følgende stoffer og stoffgrupper er forbudt i EE-produkter (etter RoHS-direktivet): bly, kadmium, seksverdig krom, kvikksølv, bromerte flammehemmere (PBB og PBDE) og ftalater (DEHP, BBP, DBP, DIBP).

RoHS-direktivet stiller i tillegg en rekke krav til merking og dokumentasjon av EE-produkter.

 

Er det behov for unntak?

Det er behov for informasjon som betre klargjer om

  • det er behov for unntaket
  • formulering av sjølve teksten i unntaket er formålstenleg

Høyringsfrist 25. juli 2023

Miljødirektoratet ber alle som har relevant informasjon om å sende inn dette via skjema på EU-kommisjonens side. Det er også behov for innspel på om unntaka berører norsk industri og i tilfelle i kva grad.

Vi ber om at de sender ein kopi av svaret til oss til: postmottak@miljodir.no. Merk førespurnaden til oss med 2013/10356.

Her kan du laste opp skjema for kommentarar eller dokumentasjon:

RoHS exemption for lead and cadmium in recovered polyvinyl chloride in electric doors and windows (europa.eu)

Kommande endringar i 2011/65 (RoHS), skal i utgangspunktet også innførast i Noreg. Det er viktig at de som er aktørar på den norske marknaden gir innspel til EUs høyring for å kunne påverke endringsforslag.

Moglegheita for å påverke er svært avgrensa når regelverket seinare skal gjennomførast i norsk rett. 

Les meir