Ingen spesielle tiltak i årets laksefiske

Det blir ikkje innført ekstraordinære reguleringar i laksefisket i år, sjølv om det er lite som tyder på at det blir eit spesielt godt lakseår.

Publisert 10.07.2023

Kvart år gjennomfører Norsk institutt for naturforsking (NINA) ei førebels vurdering av innsiget av laks til Noreg, på oppdrag frå Miljødirektoratet. Denne er basert på tal frå fangst i elv og sjø, og teljingar av laks som vandrar opp i elvane.

Dersom vurderinga tilseier at det ligg an til å bli ein svikt i innsiget med 50 prosent eller lågare i ein region, kan det innførast avgrensingar i fisket midt i sesongen. Årets tal blir samanlikna med gjennomsnittstal for 2016-2019, som er dei åra som ligg til grunn for gjeldande fiskereglar.

Årets tal frå fangst i elv og sjø og fisketeljarar så langt varierer mykje også internt i regionar, samanlikna med fangstane i perioden 2016-2019. Trass i låge tal frå enkelte vassdrag og regionar, blir det vedteke å ikkje innføre ekstraordinære avgrensingar i fisket.

Rogaland og Namsen peikar seg ut

Vassdrag i Rogaland har vesentleg lågare fangsttal i år samanlikna med gjennomsnittet i perioden 2016-2019. Det har dei siste åra vore høyoppnåelse av det såkalla gytebestandsmålet, som er mengda holaks som må vere igjen i vassdraget etter fiskesesongen for å bidra i reproduksjon. Det er derfor likevel at forventa det er nok laks igjen i vassdraga i Rogaland til å sikre tilstrekkeleg gyting i år òg, slik at neste generasjon av laks blir sikra.  

Også i Namdalen har det vore varierande tal frå fangst i fisketeljarar, fangst i sjø og elv, og det har vore vanskeleg å få eit eintydig bilete av innsiget til regionen. I Namsenvassdraget har elveeigarlaget sjølv gjort ei evaluering av fangstane så langt og innført avgrensingar i fisket. Fleire vassdrag i både Namsenregionen og Rogaland har gjennomført eller skal gjennomføre slike evalueringar i vassdraga sine og har avtalar om tiltak som avgrensar fisket dersom tala er låge.

Vanskeleg vurdering

– Det har vore vanskeleg å vurdere om det er behov for å innføre ekstraordinære reguleringar i sesong i år. Når vi no vel å ikkje gjere det, føreset  vi at vassdraga som skal ha midtsesongevalueringane gjennomfører  desse, og at dei førehandsavtalte tiltaka blir følgd opp der det er behov, seier Lovise Marie Vårhus, rådgivar i fiskeseksjonen i Miljødirektoratet.

I dag er villaksen hamna på raudlista over utryddingstrua artar. I Noreg har vi omtrent 25 prosent av alle atlantiske laksebestandar i verda. Vi har derfor eit spesielt ansvar for å bevare og verne ho. Den norske forvaltninga av villaks byggjer på internasjonale forvaltningsprinsipp som er utarbeidde under den nordatlantiske laksevernorganisasjonen, Nasco.