Trixylyl phosphate: Innspill til mulig restriksjon

Echa inviterer til å gi innspill til mulig utarbeidelse av Reach restriksjonsforslag for trixylyl phosphate innen 9. august 2023.

Publisert 04.07.2023

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om informasjon ("call for comments and evidence") i forbindelse med vurdering av hvorvidt det skal lages et restriksjonsforslag for et stoff som står på vedlegg XIV til Reach (liste over stoffer som er underlagt krav om autorisasjon).

Det aktuelle stoffet er

  • trixylyl phosphate (TXP), EC: 246-677-8, Cas: 25155-23-1

Echa mener det er behov for restriksjon

Når utløpsdatoen for stoffer som er inkludert på vedlegg XIV til Reach er passert, skal Echa gjøre en vurdering av hvorvidt risikoen ved bruk av stoffene i faste produkter (articles) er under tilstrekkelig kontroll.

Echa har nå gjort en foreløpig vurdering og har ut ifra den informasjonen de nå har tilgjengelig konkludert med at risikoen for menneskers helse ikke er under tilstrekkelig kontroll. Det er dermed behov for en restriksjon for TXP i faste produkter.

Gi innspill til Echa

Echa ber om innspill til sin vurdering og ber også om informasjon om: 

  • type faste produkter som inneholder TXP
  • migrering av TXP og/eller utslipp fra produkter
  • avfallshåndtering
  • tilgjengelighet av alternativer

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 9. august 2023.

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag, er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.