Vestfold-vann trenger omfattende miljøtiltak

Mange innsjøer, elver og bekker i Vestfold har dårlig vannkvalitet på grunn for høye tilførsler av næringsstoffer fra jordbruk og avløp.

Publisert 07.07.2023

Fosforinnholdet i jordbruksjorda har økt i seks av ti nedbørfelt de siste årene, og mange private boliger renser avløpsvannet for dårlig. Omfattende tiltak må til for vassdragene og Oslofjorden, og det trengs fortgang i arbeidet.

Vestfold er blant de områdene i Norge som har størst utfordringer med alt for høye tilførsler av næringsstoffer til vassdragene og Oslofjorden. Som et ledd i regjeringens arbeid med Oslofjord-planen, og økt satsning på å bekjempe konsekvensen av for mye næringsstoffer, har vannområdet Aulivassdraget og Horten-Larvik i Vestfold fått tildelt midler fra Miljødirektoratet for å utarbeide rapport om tilstand, årsaker og tiltak innen avløp og jordbruk.

Moderat til svært dårlig

Tilstanden i de åtte innsjøene og 56 elvene og bekkene som rapporten har undersøkt har med få unntak moderat til svært dårlig tilstand for fosfor, nitrogen og algevekst. Også kystvannet og Oslofjorden lider.

Flere av innsjøene har hvert år oppblomstringer av cyanobakterier (blågrønnalger) som kan være giftige. Sommeren 2021 døde to hunder etter å ha svømt i giftig vann i Akersvannet.  I de fleste nedbørfeltene er det behov for å redusere fosfortilførselene med over 50 prosent, noen innsjøfelt som Akersvannet og Borrevannet med 70 prosent. Til Viksfjorden (innelukket "ferskvannsfjord") må tilførslene reduseres med hele 80 prosent.

NIVAs landsomfattende gjennomgang av innsjøer i hele Norge i 2022 viste at tilstanden i Vestfold er alarmerende, og at det i liten grad har skjedd en forbedring, og til og med forverring i flere av innsjøene. 

Intensivt jordbruk gir store tilførsler  

De totale tilførslene fra jordbruket er på nærmere 64 tonn fosfor, og bidrar med 49-90 prosent av tilførslene.  Særlig bidrar potet- og grønnsaksdyrking med mye næringsstoffer til flere av vassdragene Dette er en intensiv produksjon hvor det brukes mye fosfor- og nitrogengjødsel, og jorda har liten beskyttelse mot nedbør. Det dyrkes også mye korn i området, og fortsatt er det ganske stor andel av åkrene som pløyes om høsten.

Jordas fosforstatus er høy i fire delnedbørfelt, og svært høy i de seks resterende feltene. Fosforinnholdet i jordbruksjorda har dessuten økt i seks av de ti nedbørsfeltene siden 2007. Det fører til økt risiko for fosforavrenning.

Tiltak i jordbruket

Jordbrukstiltakene som NIBIO anbefaler er overvintring i stubb (ingen høstpløying), direktesåing av høstkorn, grasdekte vannveier og grasdekte kantsoner på kornarealene. Fangvekster er også effektive tiltak for å redusere nitrogentilførslene.

Redusert tilførsel av fosfor, blant annet ved bruk av fosforfri mineralgjødsel sammen med utnyttelse av alt tilgjengelig spredeareal for husdyrgjødsel er også viktig. Gjødsling med nitrogen og fosfor må tilpasses plantenes behov, og ta hensyn til det svært høye fosforinnholdet i jorda.

Reduksjon av tilførsler fra punktkilder i jordbruket bør også prioriteres. Blant annet er det påvist utslipp fra veksthus og gartnerier i noen nedbørfelt (Akersvannet og Viksfjord), og det er sannsynlig at slike utslipp pågår i flere andre nedbørfelt. Jordbrukstiltakene vil kunne redusere tilførslene med hele 45 tonn fosfor. Reduksjon i punktutslipp fra blant annet gartnerier er ikke medregnet.

For dårlig avløpsrensing 

De totale tilførslene fra avløp er på nærmere 10 tonn fosfor, og bidrar til at utslippene fra avløp er på 21-74 prosent av de totale tilførslene i de ulike nedbørfeltene.

8200 boliger har private avløpsløsninger, men kun 20 prosent av disse tilfredsstiller rensekravene i forurensningsforskriften. Rapporten viser at basert på saneringstempoet de siste 6 årene vil sanering av dagens slamavskillere (septiktanker) ta om lag 35 år. Det er i tillegg utfordringer med lekkasje av urenset avløpsvann fra ledningsnett og overløp.

Tiltakene som NIBIO anbefaler er opprydding i avløpsløsninger hos de 6500 husstandene som ikke har tilfredsstillende renseanlegg, og tiltak på det kommunale ledningsnett og overløp. Det vil redusere tilførslene med 7,7 tonn fosfor.

Hvis du er interessert i området der du bor kan du gå inn i rapportens innholdsfortegnelse og klikke på området du er interessert i. Her finner du oversikt over innsjøer og elver og deres miljøtilstand, og hvilke tiltak som bør gjennomføres for å bedre tilstanden.