Avfallsdeponier kontrolleres

Statsforvalterne over hele landet fører i år tilsyn med aktive deponier for ordinært avfall.

Publisert 15.06.2023

Avfall som ikke er egnet for gjenbruk, energi- eller materialgjenvinning legges på deponi. Dette kan gi utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer, dersom kravene fra miljømyndighetene ikke overholdes.

Det er derfor viktig at avfall deponeres på en forsvarlig måte.

Kontrollerer at regelverket følges

For å sikre at deponeringen skjer forsvarlig og kontrollert, reguleres deponering av avfall gjennom avfallsforskriften. I tilsynsaksjonen i august og september vil statsforvalterne kontrollere om deponiene overholder kravene i avfallsforskriften og tillatelsen etter forurensningsloven.

Utslipp til vann og kontroll med sigevann er hovedtemaet for kontrollene.