Fire UV-stoffer: Innspill til mulig restriksjon

Echa inviterer til å gi innspill til mulig utarbeidelse av Reach restriksjonsforslag for UV-328, UV-327, UV-350 og UV-320 innen 18. august 2023.

Publisert 06.06.2023

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om informasjon ("call for comments and evidence") i forbindelse med vurdering av hvorvidt det skal lages et restriksjonsforslag for fire stoffer som står på vedlegg XIV til Reach (liste over stoffer som er underlagt krav om autorisasjon).

Fire UV-stoffer: Fenoliske bensotriazoler 

De fire stoffene det er snakk om er inkludret i post 51-54 i vedlegg XIV og er følgende stoffer: 

  • UV-328 (2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol, EC: 247-384-8, Cas: 25973-55-1) 
  • UV-327 (2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol, EC: 223-383-8, Cas: 3864-99-1) 
  • UV-350 (2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol, EC: 253-037-1, Cas: 36437-37-3)  
  • UV-320 (2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol, EC: 223-346-6, Cas: 3846-71-7) 

Echa mener det er behov for restriksjon 

Når utløpsdatoen for stoffer som er inkludert på vedlegg XIV til Reach er passert, skal Echa gjøre en vurdering av hvorvidt risikoen ved bruk av stoffene i faste produkter (articles) er under tilstrekkelig kontroll. Echa har nå konkludert med at risikoen for utslipp til miljø ikke er under tilstrekkelig kontroll, ved bruk av faste produkter som inneholder disse stoffene, og at det dermed er behov for restriksjon for stoffene UV-327, UV-350 og UV-320. Echa mener risikoen for stoffet UV-328 vil ivaretas med et kommende forbud i EUs POPs-forordning, etter nylig listing av stoffet under Stockholmkonvensjonen. 

Gi innspill til Echa  
Echa ber om innspill til sin vurdering og ber om informasjon om: 

  • bruk av disse UV-stoffene i faste produkter og potensiale for utslipp fra produktene 
  • alternativer til stoffene 
  • avfallshåndtering av faste produkter som inneholder disse stoffene 
  • behov for unntak fra en eventuell restriksjon 

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 18. august 2023. 

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag, er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet. 

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer: