Forbrenning av avfall får nye krav

Klima- og miljødepartementet har fastsatt endring i avfallsforskriften kapittel 10 om forbrenning av avfall.

Publisert 15.06.2023

EU vedtok i 2019 nye konklusjoner for beste tilgjengelige teknikker (Best available technique, Bat) for avfallsforbrenning under industriutslippsdirektivet (direktiv 2010/75/EU). Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nye utslippsgrenser og krav til målinger

For avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg som omfattes av virkeområdet for Bat-konklusjonen, er det nå fastsatt utslippsgrenser og krav til målinger i ny del X i avfallsforskriften kapittel 10.

For anleggene som omfattes, gjelder disse kravene – i tillegg til kravene i forskriftskapitlet ellers – fra 3. desember 2023.

Det er også gjort noen mindre endringer ellers i forskriftskapitlet.

Mer om forbrenning av avfall

Avfallsforskriften kapittel 10 om forbrenning av avfall er oppdatert.