Drahjelp til det sterkt forurensede Hålandsvatnet

Miljødirektoratet har varslet foretaket Einar Hanasand om at foretaket kan bli pålagt å redegjøre for tiltak mot forurensing av Hålandsvatnet.

Publisert 02.06.2023

Bakgrunnen er at foretaket Einar Hanasand er en stor virksomhet innen grønnsaks- og potetproduksjon på nordsiden av Hålandsvatnet, som ligger i kommunene  Randaberg og Stavanger i Rogaland. En vesentlig andel av fosforet som forurenser Hålandsvatnet kommer fra denne produksjonen. Miljødirektoratet har derfor behov for å få informasjon om foretakets drift, for å vurdere om det er grunnlag for å pålegge foretaket tiltak for å redusere avrenningen av fosfor og jordpartikler fra produksjonen til Hålandsvatnet.

Etterspør info om produksjon, gjødsling og miljøtiltak

Foretaket Einar Hanasand har mottatt varsel fra Miljødirektoratet om pålegg om informasjon og undersøkelser knyttet til arealavrenning til Hålandsvatnet. Blant informasjonen Miljødirektoratet etterspør er mengde og typer grønnsaker som er dyrket, oppdatert og kartfestet informasjon om innhold av fosfor i jorda foretaket disponerer, hvor mye gjødsel som er brukt, i hvilken grad gjødslingen har tatt hensyn til arealets gjødslingsbehov og jordas fosforstatus, og hvilke tiltak som er gjort for å hindre forurensning til innsjøen. Miljødirektoratet har gitt foretaket frist til 23. juni 2023 for å kommentere varselet.

Avrenning fra jordbruket er hovedutfordringen

Utfordringene med vannmiljøet i Hålandsvatnet har vært kjent i mange år, og Miljødirektoratet har fått flere henvendelser og bekymringsmeldinger om tilstanden i vannet. Overvåking viser at miljøtilstanden har forverret seg de siste 15-20 årene, og er nå i svært dårlig miljøtilstand. Det er oppblomstring av giftige alger og advarsel mot å bade i innsjøen omtrent hvert år. Nyere rapporter viser at mange av innsjøene på Jæren har tegn til forbedring av vannmiljøet, men dessverre går utviklingen i Hålandsvatnet i motsatt retning. 

Våren 2022 publiserte Miljødirektoratet en rapport fra NORCE og NIBIO som viser at avrenning fra jordbruket er hovedutfordringen i Hålandsvatnet. Innsjøen blir tilført om lag 730 kilo fosfor per år, og 85 prosent av tilførslene kommer fra jordbruksavrenning. For at innsjøen skal oppnå god miljøtilstand må tilførslene av fosfor reduseres med om lag 63 prosent. Grønnsakproduksjon innebærer en intensiv form for jordbruk, med inntil 3-4 avlinger i løpet av en sesong. Slik intensiv drift med tilførsel av mye gjødsel innebærer høy risiko for at jordpartikler og fosfor renner ut i innsjøer og elver.   

Myndighet for jordbruksforurensning

Som myndighet for forurensning i form av arealavrenning fra jordbruk, kan Miljødirektoratet følge opp enkeltsaker. Direktoratet kan pålegge virksomheter som forurenser å sende opplysninger om driftsforhold, og å innhente annen informasjon som er nødvendig for å vurdere om forurensningen er lovlig i henhold til forurensningsloven.

Etter initiativ fra Statsforvalterens landbruksavdeling i Rogaland er det igangsatt et 3-årig prosjekt for å bedre vannkvaliteten i Hålandsvatnet, og det skal utarbeides en tiltaksplan som skal bidra til dette. Det varslede pålegget er ikke en direkte del av prosjektet hos Statsforvalteren, men Miljødirektoratets bidrag gjennom dette pålegget vil supplere Statsforvalterens arbeid.