Høring: forslag om å klassifisere talc og eugenol

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for stoffene talc og eugenol, innen 18. august 2023.

Publisert 27.06.2023

Høringen gjelder:

  • Talc (Mg3H2(SiO3)4) (EC 238-877-9, CAS 14807-96-6)
  • eugenol; 2-methoxy-4-(prop-2-en-1-yl)phenol (EC 202-589-1, CAS 97-53-0)

For plantevernmiddelet eugenol; 2-methoxy-4-(prop-2-en-1-yl)phenol er det to forslag til klassifiseringer med forskjellige endepunkter. Ett forslag med klassifisering for allergifremkallende egenskaper og et annet forslag som tar for seg alle andre endepunkter.

Det foregår en parallell høring hos den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

Påvirkningsmuligheter

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff. Forslaget vil være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS, dersom det blir vedtatt.

Hvis aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.