Kandidatlista i Reach - planer om nye stoffer

Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å foreslå at stoffet 2,4,6-tri-tert-butylfenol føres opp på kandidatlista i Reach.

Publisert 27.06.2023

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å foreslå at dette stoffet identifiseres som SVHC-stoffer og føres opp på kandidatlista i Reach:

  • 2,4,6-tri-tert-butylphenol (EC 211-989-5, CAS 732-26-3)

2,4,6-tri-tert-butylfenol er foreslått oppført på kandidatlista på bakgrunn av at stoffet er reproduksjonsskadelig og er persistent og bioakkumulerende (PBT og vPvB).

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern).

Virksomheter som omsetter kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler) har informasjonsplikt til arbeidstakere, forbrukere og Echa.

Informasjon til Echa skal meldes via Scip-databasen. 

Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern).

Virksomheter som omsetter kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler) har informasjonsplikt til arbeidstakere, forbrukere og Echa.

Informasjon til Echa skal meldes via Scip-databasen. 

Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt

Echa har tre registre: