Mellomkjedede klorparafiner: Sosioøkonomisk vurdering

Echa ber om innspill til sosioøkonomisk vurdering av Reach-restriksjonsforslag for MCCP og andre stoffer som inneholder kloralkaner, innen 14. august.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 21.06.2023

Forslaget har vært på offentlig høring og har vært behandlet i kjemikaliebyrået Echas ekspertkomiteer Rac (Risk assessement committee) og Seac (Socio-economic analysis committee) siden september 2022.

Forslaget gjelder

  • Restriksjonsforslaget omfatter produksjon, omsetning (inkludert import) og bruk av stoffer, stoffblandinger og produkter som inneholder mellomkjedede klorparafiner (MCCP) og andre stoffer som inneholder kloralkaner med 14-17 karbonatomer, som har persistente, bioakkumulerbare og toksiske egenskaper (PBT- og/eller vPvB).

Gi innspill til Echa

Echa ber om innspill til den sosioøkonomiske vurderingen innen 14. august 2023. Echa har skrevet et notat ("information note") som kan være nyttig å lese før man setter seg inn i de andre dokumentene i høringen. Notatet er også tilgjengelig på lenken under.

Endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til endringsforslaget, er det viktig at dere gir innspill til Echas høring. Det er der dere har størst reell påvirkningsmulighet.

Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Lenker