1,4-dioxane: Planer om ny restriksjon

Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å foreslå restriksjon i Reach mot 1,4-dioxane. Innspill til Echa ønskes innen 20. juli.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 12.05.2023

Echas Registry of Intentions (RoI) er nylig oppdatert med informasjon om planer om å foreslå restriksjon av omsetting og bruk av dette stoffet:

  • 1,4-dioxane (EC 204-661-8; CAS 123-91-1)

Gi innspill til Echa

Det er tyske myndigheter som planlegger å levere restriksjonsforslaget. De ber om opplysninger fra berørte parter til utarbeiding av forslaget fram til 20. juli 2023.

Berørte parter omfatter hele forsyningskjeden av 1,4-dioksanholdige overflateaktive stoffer (som bestanddel eller urenhet) og av alternativer for disse stoffene, samt bransjeforeninger og andre interessenter som har relevant informasjon.

Mer informasjon om 1,4-dioksan og planen om restriksjon

1,4-dioksan er persistent, mobilt og kreftfremkallende i kategori 1B. Fremstilling av overflateaktive stoffer er identifisert som den viktigste kilden til utslipp av 1,4-dioksan til miljøet. Når dette stoffet slippes ut i akvatisk miljø, distribueres det via vannsystemet inkludert til drikkevannsressurser.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern).

Virksomheter som omsetter kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler) har informasjonsplikt til arbeidstakere, forbrukere og Echa.

Informasjon til Echa skal meldes via Scip-databasen. 

Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt

Echa har tre registre: