Bly i PVC: Restriksjon i Reach vedtatt i EU

EU-kommisjonen vedtok 3. mai 2023 restriksjon mot bly og blyforbindelser i PVC under kjemikalieregelverket Reach.

Publisert 12.05.2023

Forordning (EU) 2023/923 utvider restriksjonen i Reach-forordningen vedlegg XVII post 63 til å gjelde forbud mot å bringe i omsetning og bruke produkter av PVC dersom konsentrasjonen av bly er 0,1 vektprosent eller mer.


Blyforbindelser brukes i PVC hovedsakelig i byggebransjen, for eksempel i vindusprofiler, rør og rør samt ledninger og kabler.

Den nye restriksjonen inneholder unntak i ti år for gjenbruk av visse typer bygningsmaterialer i hard PVC under spesifiserte betingelser for å unngå eksponering for mennesker og miljø.


Forordningen er ennå ikke inkludert i EØS-avtalen og gjennomføring i norsk regelverk vil sendes på høring.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer: