Bygge- og anleggsbransjen kan kutte klimagassutslippene

Miljødirektoratet har laget et oppdatert kunnskapsgrunnlag om potensialet for å kutte utslipp av klimagasser fra bygge- og anleggsbransjen.

Publisert 26.05.2023

Rapporten er gjort på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet i samarbeid med Statens vegvesen og Nye veier.

Stort potensial for å kutte utslipp av klimagasser

Rapporten gir en oversikt over hva som er kildene til klimagassutslipp fra bygge- og anleggsplasser, mulige tiltak for å redusere utslippene fram mot 2030 og hvilke barrierer som hindrer gjennomføring av tiltakene.

Rapporten gir også en overordnet vurdering av mulige virkemidler som myndighetene har for å ta ned barrierene. Det er et stort potensial for å kutte utslipp fra bygge- og anleggsplasser fra dagens nivå.

Flere klimatiltak må settes raskt i gang

I rapporten er det utredet tiltak som går ut på forbedret logistikk og bedre håndtering av masser i bygge- og anleggsprosjekter, elektrifisering av anleggsmaskiner og lastebiler til massetransport og utfasing av fossil gass som brukes til oppvarming.

En forutsetning for å gjennomføre tiltakene er at mange aktører på tilbuds- og etterspørselssiden kommer raskt i gang og satser på nye løsninger. Dette krever endringer i måten bransjen jobber på, betydelige investeringer i nytt utslippsfritt utstyr og utvikling av nye forretningsmodeller og infrastruktur.

Behov for styrkede virkemidler

Aktørene møter i dag mange ulike barrierer som hindrer dem i å kutte utslipp og gjennomføre klimatiltak, som for eksempel høye kostnader, manglende insentiver for samarbeid mellom ulike aktører og mangel på kunnskap. Derfor er det behov for styrkede virkemidler for å gjennomføre tiltakene.

Vi har estimert at offentlige bestillere står for omtrent 70 prosent av utslippene fra bygge- og anleggsplasser. Å øke bruk av offentlige anskaffelser som fremmer klimatiltak på bygge- og anleggsplasser vil derfor være viktig for å redusere utslipp av klimagasser.