Forbud mot tre persistente organiske miljøgifter

Stockholmkonvensjonen: Innsektsmiddelet Metoksyklor og de to industrikjemikaliene "Dekloran pluss" og UV-328 blir forbudt globalt.

Publisert 23.05.2023

På partsmøtet for de tre globale kjemikaliekonvensjonene, Basel-, Rotterdam- og Stockholmkonvensjonen, som ble holdt i Genève fra 1.-12. mai 2023, ble partene enige om å liste insektmiddelet Metoksyklor og de to industrikjemikaliene Dekloran pluss og UV-328 i Stockholmkonvensjonen.

Listingen er et ytterligere trinn fram for å møte konvensjonens mål om å beskytte helse og miljø.

Vil ta mer en ett år før forbudet trer i kraft

Reguleringen av disse tre stoffene ventes å tre i kraft for de fleste parter av konvensjonen rundt desember 2024, ett år etter at det er kunngjort hos FNs depositar i New York.

For Norge vil forbudene tre i kraft ved at vi gjennomfører en endringsforordning til EUs POPs-forordning (EU) 2019/1021 i produktforskriften kapittel 4. 

Stanse bruk og redusere utslipp

Industrikjemikaliene står oppført på den norske prioritetslista over stoffer med mål om å stanse bruk og redusere utslipp så raskt som mulig.

Norge foreslo listing av Dekloran pluss, og Miljødirektoratet har vært ansvarlig for å få stoffet gjennom de ulike trinnene som kreves for å få et stoff listet. Parallelt med den globale prosessen har Norge ved Miljødirektoratet også utarbeidet et restriksjonsforslag for det samme stoffet under det europeiske kjemikalieregelverket Reach.

Restriksjonsforslaget har vært sentralt for EUs posisjon i de globale forhandlingene og gitt nyttig informasjon til den globale reguleringen av Dekloran pluss som nå er vedtatt.

Dekloran pluss og UV-328 er listet med noen unntak for bruk

Begge de to industrikjemikaliene er polymer/plast-relaterte stoffer og ble listet med flere tidsbegrensede unntak for bruk: