Høring: Forslag om å klassifisere benzobicyclon

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for plantevernmiddelet benzobicyclon, innen 7. juli 2023.

Publisert 22.05.2023

Høringen gjelder: 

  • Benzobicyclon (ISO); 3-[2-chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl]-4-(phenylthio)bicyclo[3.2.1]oct-3-en-2-one (EC -; CAS 156963-66-5)  

Det foregår en parallell høring hos den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (Efsa). 

Påvirkningsmuligheter 

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk. 

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff. Forslaget vil være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS, dersom det blir vedtatt.  

Hvis aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.