Kan overvåke fuglebestandene ved hjelp av lydopptak

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Nina gjort en fullskala uttesting av et landsdekkende autonomt akustisk overvåkingsnett.

Publisert 09.05.2023

Såkalte lydloggere er et område som de siste årene har hatt en voldsom vekst  i internasjonal forskning og forvaltning. Utvikling av sensorteknologi gjør at relativt billige og robuste enheter kan logge og sende data i sanntid over flere måneder uten tilsyn.

Siden 2020 har Miljødirektoratet deltatt i et større Nina-SINTEF prosjekt der potensialet for bruk av akustisk i naturovervåking er testet ut i den nasjonale hekkefuglovervåkingen. I tillegg er en modell for å gjenkjenne motorferdsel testet.

Prosjektet har i 2022 dekket fem regioner fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Det akustiske nettverket var aktivt fra mars til november og samlet inn over 75000 timer (totalt 76 746 timer) med lydopptak. Lyddataene ble lastet opp direkte fra lydloggerne over en mobil internettforbindelse og analysert i sanntid ved hjelp av en modell for deteksjon av fuglevokalisering (BirdNET). Basert på ekspertvalidering har prosjektet per nå godkjent 61 fuglearter for bruk i automatisert identifikasjon fra våre datasett, hvor kravet er et presisjonsnivå på over 80 prosent. Rapporten viser at arter som opptrer svært fåtallig kan registreres med metoden, slik som truede og fremmede arter (f.eks. kanadagås).

Selv om den tradisjonelle hekkefuglovervåkingen når sitt mål om å registrere vanlige arter i hekkeområdet, kan metoden gi ekstra informasjon om når artene ankommer de ulike lokalitetene og dermed  mer kunnskap om effektene av arealendringer og de pågående klimaendringene.