Varsler tilsyn hos leverandører av marint drivstoff

Miljødirektoratet skal gjøre tilsyn hos leverandører av marint drivstoff for å kontrollere om de overholder kravene til innhold av marint drivstoff.

Publisert 31.05.2023

Et viktig miljømål er å redusere utslipp av svovel. Svoveldioksid (SO2) dannes ved forbrenning av stoffer som inneholder svovel, i hovedsak olje og kull.

Svoveldioksid kan gi helseplager, særlig for personer med luftveissykdommer. Den bidrar også til forsuring av luften, som igjen kan føre til forsuring av vann og jordsmonn, og forstyrre næringsbalansen i jorden og dermed økosystemer.

Utslippene har gått ned

Utslipp av svovel fra transportsektoren har blitt redusert med over 80 prosent siden 1990, hovedsakelig på grunn av mindre svovelinnhold i drivstoff.  Det er nå skipsfarten som har de største utslippene av svovel.

Grensene for svovelinnhold i marint drivstoff er regulert i EUs svoveldirektiv og i regelverket til FNs sjøfartsorganisasjon, IMO. Det sikrer at det er en global grense for alt marint drivstoff.

Målet med tilsynet er å sjekke hvordan bransjen etterlever regelverket i forskriften og sørge for at eventuelle avvik blir rettet opp.

I tilsynet vil Miljødirektoratet kontrollere om:

  • marint drivstoff som omsettes i Norge overholder krav til svovelinnhold. Det er forbudt å produsere, importere og omsette marin dieselolje med mer enn 1,50 vektprosent svovel og marin gassolje med mer enn 0,10 vektprosent svovel, dersom denne er beregnet på forbrenning om bord i sjøfartøy.
  • leveringssedler er tilfredsstillende utfylt med nødvendig informasjon. Den som omsetter marin dieselolje og marin gassolje til skip på 400 bruttotonn eller mer skal dokumentere svovelinnholdet i drivstoffet med en leveringsseddel for hver leveranse. 
  • virksomheter har rutiner for å etterleve kravene i regelverket i henhold til internkontrollforskriften

Vi vil også ta prøver og gjennomføre analyser av drivstoffet.