Ny rapport om tiltak for trua arter og naturtyper

På oppdrag fra Miljødirektoratet har forskere vurdert hvordan vi kan bedre rødlistekategorien for 21 arter og 6 naturtyper.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 08.05.2023

Miljødirektoratet har gitt Norsk institutt for naturforskning i oppdrag å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for at forvaltningen kan arbeide for å nedjustere truethetskategori for arter og naturtyper ett eller flere hakk i forhold til Norsk Rødliste for arter (2021) eller Norsk Rødliste for naturtyper (2018).

Målet har vært at prioriterte arter og utvalgte naturtyper skal vurderes som nær truet (NT) innen henholdsvis 2034 og 2037.

For de fleste av de 21 artene og 6 naturtypene foreslår Nina tiltakspakker og anslår i hvor stor grad det er mulig å bedre rødlistekategorien. For noen av artene foreslås det kun tiltak for å få bedre kunnskap.

Prosjektet bruker Rød til grønn-metoden, som ble utviklet i det såkalte «Trua natur»-prosjektet i 2018. Det sentrale elementet i metoden er en analyse av foreslåtte tiltak for å nå konkrete målsetninger for arter og naturtypers grad av truethet.