Overvåking av store innsjøer

Se hvordan den økologiske tilstanden er i et utvalg av store norske innsjøer, i ny rapport.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 03.05.2023

ØKOSTOR er et overvåkingsprogram som omfatter 26 store innsjøer geografisk fordelt fra Finnmark til Agder. Overvåkingen i 2021 omfattet totalt ti store innsjøer i fem økoregioner, bl.a. Norges største innsjø, Europas dypeste innsjø (Hornindalsvatnet) og Gjende i Jotunheimen, Norges mest ikoniske fjellsjø med sin karakteristiske blågrønne farge pga. tilførsler av brepartikler.

Sommeren 2021 var varmere i Sør-Norge og på Vestlandet sammenlignet med forrige gang innsjøene ble undersøkt i 2017 (Lyche Solheim mfl. 2018). Maksimumstemperaturen varierte fra 21,1 °C i Øyeren til 10,8 °C i Gjende i 2021, men fra 17 °C til 8 °C i de samme to innsjøene i 2017. Alle innsjøene hadde gode oksygenforhold fra overflate til bunnen hele vekstsesongen.

Den pelagiske tettheten av fisk ble undersøkt i åtte av innsjøene i 2021. Sammenlignet med tidligere ekkoloddregistreringer var tettheten og biomassen av fisk lavere i de øverste 10 m. Fisken sto dypere, og var konsentrert om sprangsjiktet, sjiktet mellom varmt overflatevann og kaldt bunnvann. Pelagisk fiskebiomasse pr. hektar var størst i Øyeren (19,3 kg/ha) og Mjøsa (19 kg/ha), og lavest i Byglandsfjorden (0,6 kg/ha).

Samlet økologisk tilstand på tvers av alle de undersøkte kvalitetselementene viste at Takvatnet var i svært god økologisk tilstand, mens Gjende, Mjøsa, Lundevatnet, Eikesdalsvatnet, Hornindalsvatnet og Vangsvatnet var i god økologisk tilstand i 2021 basert på de kvalitetselementene som er lagt til grunn. Øyeren og Byglandsfjorden var i moderat økologisk tilstand, og det var henholdsvis småkreps og fisk som gjorde at innsjøene havnet i moderat tilstand.