Tilrådninger om Lågendeltaet og Rykkhustjønnin

Miljødirektoratet tilrår på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet endringer av Lågendeltaet naturreservat og vern av Rykkhustjønnin naturreservat.

Publisert 22.05.2023

Klima- og miljødepartementet ga den 10. februar 2023 oppdrag til Miljødirektoratet om å gjennomføre en prosess for å endre forskrift om fredning av Lågendeltaet naturreservat. Dette med sikte på å åpne for bygging av ny E6 på strekningen Roterud-Storhove. Endring av vernegrensen og nye bestemmelser i verneforskriften skal legge til rette for å føre E6 frem i tråd med vedtatt reguleringsplan for strekningen E6 Roterud-Storhove.

I tråd med oppdraget er det gjennomført prosess med endring av forskrift om fredning av Lågendeltaet naturreservat. Miljødirektoratet tilrår nå endring av vernegrense og vernebestemmelser for Lågendeltaet naturreservat.

Klima og miljødepartementet ga også Miljødirektoratet i oppdrag å foreslå vern av Rykkhustjønnin, dette som et kompenserende tiltak. Tilrådingen omfatter også forslag om vern av Rykkhustjønnin naturreservat.