Vi rydder i produsentansvaret for emballasje

Miljødirektoratet forbedrer produsentansvaret for emballasje. Vi inviterer til innspillsmøte 25. mai om krav til kostnadsdekning.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 24.05.2023

Klima- og miljødepartementet (KLD) har gitt Miljødirektoratet et oppdrag om å gjennomgå produsentansvarsordningene i Norge og foreslå endringer for å gjøre dagens og framtidens ordninger mer effektive, robuste og tilpasset en sirkulær økonomi. Endringene skal være i tråd med EUs minimumskrav til produsentansvar.

Miljødirektoratet har nå fått i oppdrag å følge opp anbefalingene relatert til emballasjeregelverket, og skal utarbeide forslag til forskriftsendringer.

Et at av områdene Miljødirektoratet skal se på er kravet om at produsentene gjennom returselskap skal dekke nødvendige kostnader til separat innsamling med påfølgende transport og behandling av dette emballasjeavfallet i tråd med EUs minimumskrav til utvidet produsentansvar.

Åpent møte 25. mai

Miljødirektoratet inviterer til et åpent møte og ønsker innspill til hvilke kostnadselementer som bør inngå ved beregning av vederlag, hvilke forhold som bør omtales i en veileder og om det bør innføres krav om tredjepartsverifisering av at prinsippene for kostnadsdekning brukes riktig.

Møtet er 25. mai kl. 14.00-15.00 i lokalene til Miljødirektoratet.

Om krav til innsamling og kostnadsdekning

Produsent av emballasje plikter å finansiere innsamling, sortering, materialgjenvinning med mer av "sitt" emballasjeavfall. Avfallsforskriften pålegger returselskapet å sørge for innsamling og mottak av en rimelig mengde av den typen emballasje som medlemmene deres har satt på markedet.

Kommunene har etter forurensningsloven plikt og enerett til å samle inn husholdningsavfall. Produsentenes plikt til å finansiere innsamling av emballasjeavfall ivaretas ved at kommunene kompenseres for kostnader knyttet til dette.

EUs rammedirektiv om avfall presiserer at vederlaget fra produsent ikke skal overstige de kostnadene som er nødvendige for separat innsamling, transport og påfølgende behandling av dette avfallet på en kostnadseffektiv måte.  

Miljødirektoratet sine vurderinger og videre arbeid med plikt til kostnadsdekning

Forskrift og veiledning må gi tydelige føringer om kostnadselementer som produsenter skal dekke og krav til rapportering på hvordan returselskapene sikrer kostnadsdekning for sitt emballasjeavfall.

Miljødirektoratet mener at det er produsentene, gjennom returselskapene, og kommunene som har best forutsetning for å fastsette kompensasjonen slik at den kommer nærmere de reelle kostnadene, særlig ved varierende markedspriser.

Mer om oppdraget fra KLD 

Klima- og miljødepartementet har delt oppdraget til Miljødirektoratet om gjennomgangen av produsentansvaret i tre. I oppdragets siste del skal vi utarbeide forslag til forskriftsendringer for produsentansvar for emballasje i tråd med våre anbefalinger i oppdragets del to.

Hovedområdene vi skal se på er finansiering av avfallshåndtering av emballasje og drikkevareemballasje, vurdere nedre grense for produsenters plikt til medlemskap i returselskap, definisjonen av produsent, plikt til å rapportere på avfallsforebygging, datagrunnlaget for mengder emballasje og -avfall, og redusere antall gratispassasjerer.

Miljødirektoratet skal også vurdere konsekvensene av endringene. Fristen til KLD er 15. november 2023.

Relevante lenker