Bly-restriksjon i ammunisjon sendt til EU-kommisjonen

Kjemikaliebyrået Echa informerer om at Reach-restriksjonsforslag om bly i ammunisjon og fiskeutstyr er oversendt EU-kommisjonen for endelig vedtak.

Publisert 13.03.2023

Forslaget har vært på offentlig høring og nå foreligger samlet anbefaling fra Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og for sosioøkonomisk analyse (Seac) om restriksjon av stoffene.

Forslaget omfatter forbud mot blyammunisjon til jakt og sportsskyting og forbud mot bly i søkker, sluker og annet fiskeutstyr, med ulike overgangsordninger for de ulike produkttypene. Ammunisjon til bruk av for eksempel forsvaret og politiet vil bli unntatt fra restriksjonen.

Alvorlige effekter på helse og miljø

Bly og blyforbindelser har flere alvorlige effekter på helse og miljø. Bly tas opp i fisk og pattedyr når de eksponeres over tid, og stoffet skilles langsomt ut av organismene og hoper seg opp i næringskjeden. Fugler kan forgiftes av rester av blyhagl og små blysøkker, fordi de får i seg dette sammen med småstein og grus når de spiser.

Bly er også giftig for mennesker og kan gi helseskader i små mengder. Gravide og barn er spesielt sårbare for blyeksponering, og bly kan hemme barns intellektuelle utvikling.

Oversendes til EU-kommisjonen

Restriksjonsforslaget, sammen med Rac og Seacs samlede anbefaling, er nå oversendt til EU-kommisjonen som grunnlag for endelig vedtak.

Norsk høring

I forkant av kommende diskusjoner i EU-Kommisjonen vil Miljødirektoratet gjennomføre en nasjonal høring for å få inn innspill til norsk vurdering av forslaget.