Danmark skjerper krav til import av oljeholdig vann

Miljøstyrelsen signaliserer innskjerpede krav til import av oljeholdig vann til sluttbehandling i Danmark.

Publisert 28.03.2023

Danmark har et generelt forbud mot import av avfall til sluttbehandling, men med noen unntak.

Et av unntakene har vært når det ikke har vært behandlingskapasitet i avsenderlandet, og det har vært begrenset mengde avfall, slik at opprettelsen av sluttbehandling har vært uøkonomisk.

Danmark strammer inn kravene

Miljøstyrelsen i Danmark har i et møte med Miljødirektoratet signalisert at de framover vil praktisere muligheten for unntak strengere. De forventer derfor en innstramming av nåværende praksis for import av oljeholdig vann fra Norge til sluttbehandling i Danmark.

Miljøstyrelsen orienterte også om at de ser på mulighetene for å stramme inn import av oljeholdig vann til gjenvinning i Danmark, for eksempel ved import av vann som har lavt oljeinnhold.

De vil vurdere om behandling av vann med lavt oljeinnhold må vurderes som sluttbehandling og ikke gjenvinning. Regelverket for import og eksport er strengere for sluttbehandling enn gjenvinning.

Varsler norske virksomheter om strengere krav

Miljødirektoratet gjør nå berørte virksomheter i Norge kjent med varslede innstramminger i Miljøstyrelsens krav til import av oljeholdig vann. Slik vi oppfatter innstrammingene, vil det bli betydelig vanskeligere å eksportere oljeholdig vann til Danmark, med de konsekvenser det får for norske virksomheter.

Det er derfor viktig at aktører som i dag eksporterer oljeholdig vann til Danmark starter arbeidet med å etablere alternative løsninger for håndtering av avfallet.