Høring: Forslag om å klassifisere borforbindelser

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking av borforbindelser innen 5. mai 2023.

Publisert 14.03.2023

Høringen gjelder:

  • Calcium tetraborate(EC 234-511-7, CAS 12007-56-6)

  • Calcium metaborate (Ca(BO2)2) and calcium tetraborate (CaB4O7), amorphous reaction products of boric acid with lime

  • Pentaboron sodium octaoxide(EC 234-522-7, CAS 12007-92-0)

  • Sodium metaborate, anhydrous [1]; boric acid (HBO2), sodium salt, tetrahydrate [2]; and any other hydrated form(EC 231-891-6 [1]; - [2], CAS 7775-19-1 [1]; 10555-76-7 [2])

  • Diammonium decaborate (EC 234-521-1, CAS 12007-89-5)

  • Potassium metaborate(EC 237-262-2, CAS 13709-94-9)

  • Dipotassium tetraborate(EC 215-575-5, CAS 1332-77-0)

  • Magnesium metaborate(EC 237-235-5, CAS 13703-82-7)

  • Dipotassium octaborate(EC -, CAS 12008-39-8)

  • Potassium pentaborate(EC 234-371-7, CAS 11128-29-3)

Disse borforbindelsene er foreslått klassifisert som reproduksjonstoksiske i kategori 1B med merking H360Fd (Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader). Blandinger med slike borforbindelser skal klassifiseres som reproduksjonstoksiske dersom summen av konsentrasjonene av individuelle borforbindelser er ≥ 0,3 %.

Påvirkningsmuligheter

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff. Forslaget vil være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS, dersom det blir vedtatt.

Hvis aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst påvirkningsmulighet.

Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.