Høring: Forslag om å klassifisere to stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for tetreolje innen 17. april og for 4-phenylbenzophenone innen 26. mai.

Publisert 30.03.2023

Høringen gjelder:

  • Melaleuca alternifolia, ext. Melaleuca alternifolia, essential oil; tea tree oil (tetreolje) (EC 285-377-1; CAS 85085-48-9 [1], CAS 68647-73-4 [2])  
  • 4-phenylbenzophenone  (EC 218-345-2; CAS 2128-93-0)

Målrettet høring tretreolje

For tetreolje har det allerede vært en høring med frist 27. januar 2023. Echa gjennomfører nye høringer ved behov. Slike høringer har kortere frist enn de vanlige høringene.

Høring  4-phenylbenzophenone 

Dette stoffet er foreslått klassifisert som skadelig for forplantningsevnen, giftig for vannlevende organismer og allergifremkallende.

Påvirkningsmuligheter

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff. Forslaget vil være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS, dersom det blir vedtatt.

Hvis aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.