Høring: Nye studier om Chrysanthemum cinerariaefolium

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for Chrysanthemum cinerariaefolium, innen 14. mars 2023.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 01.03.2023

Høringen gjelder:

  • Chrysanthemum cinerariaefolium (EC 289-699-3; CAS 89997-63-7)

Det har allerede vært en høring om klassifisering av stoffet Chrysanthemum cinerariaefolium (april-juni 2022). Nå har det imidlertid kommet inn to nye studier som skal inkluderes i grunnlaget til forslaget til klassifisering.

Høringen gjelder kun disse to nye studiene. De nye studiene gjelder effekter på spesifikk organ toksisitet, ved én gangs- eller gjentatt eksponering.

Påvirkningsmuligheter

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Forslaget vil være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS, dersom det blir vedtatt.

Hvis aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.