Industrien kan fjerne CO2 med nye virkemidler

En omvendt avgift der industrien får betalt for å fjerne CO2 fra omgivelsesluft, kan utløse industriell karbonfjerning, skriver Miljødirektoratet.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 13.03.2023

Industriell karbonfjerning er fangst av CO2 fra omgivelsesluft (Direct Air Capture, DAC) eller fangst av biogene utslipp (bio-CCS eller BECCS), der klimagassen lagres permanent i geologiske reservoarer.

Virkemidler for industriell karbonfjerning

Miljødirektoratet har vurdert potensial, barrierer og virkemidler for industriell karbonfjerning i Norge på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Norge har stor geologisk lagerkapasitet på kontinentalsokkelen og høy kompetanse på karbonfangst og lagring. Flere aktører vurderer prosjekter for karbonfjerning i Norge.

CO2-avgifter og EUs system for klimakvoter gir insentiver til å redusere fossile utslipp, men ikke til fjerning av CO2. Industriell karbonfjerning innebærer store kostnader. Aktørene trenger forutsigbarhet om inntekter for å kunne gjennomføre slike prosjekter.

Omvendte avgifter til aktørene

"Omvendte auksjoner" eller en "omvendt avgift" virker som de mest aktuelle virkemidlene. Staten kan for eksempel speile CO2-avgiften med en omvendt avgift på 2000 kroner per tonn som aktørene får betalt for hvert tonn som fjernes i en periode på ti år.

Dette kan kombineres med støtte til teknologiutvikling og kanskje nye virkemidler for utvikling av infrastruktur for transport og lagring.

Dersom Norge ønsker å gi sterkere insentiver til DAC, kan det vurderes å ha et høyere nivå for slike prosjekter.

Reduserer også utslipp av fossile klimagasser

Et virkemiddel for karbonfjerning gir også fossile utslippsreduksjoner. Mye av potensialet for bio-CCS er fra eksisterende punktkilder i prosessindustrien og avfallsforbrenningsanlegg, som også slipper ut fossilt CO2.

Dette potensialet utløses ikke av dagens CO2-priser fordi det ikke er insentiver for å fange bio-CO2, og fordi framtidige CO2-priser er usikre. Et virkemiddel for karbonfjerning gir dermed også insentiver til fossile utslippsreduksjoner.

Rimeligere enn alternativet

Kostnadene for industriell karbonfjerning ser ut til å være lavere enn mange andre aktuelle klimatiltak. Det kan over tid utgjøre et vesentlig potensial i Norge.