Kontrollerer mudring og utfylling i sjøen

Statsforvalterne over hele landet fører i år tilsyn med en rekke prosjekter som mudrer, dumper og fyller ut med masser i sjø og vassdrag.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 14.03.2023

Mudring, dumping og utfylling kan påvirke økosystemet langs kysten, blant annet ved å skade eller ødelegge viktige områder for ulike arter. Statsforvalteren gjennomfører tilsyn fra mars til oktober på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Prosjektene varierer fra små mudringstiltak ved private brygger til utfylling med store masser for å få nytt landareal. De ansvarlige for slike tiltak er kommuner, kommunale havner, Kystverket, en eller flere privatpersoner eller store industriforetak.

Kontrollerer at miljøregelverket følges

Hensikten er å kontrollere om tiltakseiere og entreprenører følger regelverket som skal hindre forurensning av vann og grunn.

Spredning av forurensning fra partikler og miljøgifter i sjøbunnen kan føre til nedslamming av gyte- og oppvekstområder for fisk og bunndyr. Utfylling av sprengstein kan forurense med plastavfall fra armeringsfibre og sprengtråd, og avrenning av nitrogen, som kan være skadelig for fisk.

Miljøregelverket for mudring og dumping i sjø og vassdrag

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for saker som omhandler mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.