Pfas-er: Høring av restriksjonsforslag

Echa ber om innspill til Reach restriksjonsforslag for stoffgruppen Pfas-er. Høringsfrist er 25. september 2023.

Publisert 22.03.2023

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om restriksjon mot stoffgruppen Pfas-er i kjemikalieregelverket Reach.

Forslaget gjelder restriksjon mot produksjon, bruk, omsetning og import av Pfas-er. Restriksjonsforslaget omfatter både stoff, stoffblandinger og produkter som inneholder Pfas-er.

Pfas-er er en gruppe menneskeskapte kjemiske stoffer med høyt innhold av fluor som gir dem spesielle egenskaper. Samtidig som disse kan utnyttes i industrielle anvendelser, er Pfas-er miljøgifter og blant de mest bekymringsfulle stoffene vi omgir oss med. Stoffene finnes i en rekke produkter vi bruker, som tekstiler, matemballasje og kjøkkenutstyr, kosmetikk, skismøring, og brannskum. En rekke Pfas-er er på den norske prioritetslista over stoffer hvor det er et nasjonalt mål om å fase ut bruk og produksjon.

Gi innspill til Echa

Echa ber om høringsinnspill innen 25. september 2023. Det oppfordres imidlertid om å sende innspill tidlig og gjerne i forkant av første diskusjon av restriksjonsforslagene i Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og sosioøkonomisk analyse (Seac) som finner sted tidlig i juni.

Endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til endringsforslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst reell påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Lenker