Rapport om Klima, naturmangfald- og arealkonferansen

Formålet med konferansen var meir heilskapleg kunnskapsgrunnlag om klima, naturmangfald og areal på nasjonalt nivå.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 01.03.2023

Miljødirektoratet og Forskningsrådet arrangerte Klima, naturmangfald- og arealkonferansen i Oslo 23. november 2022.

No har arbeidsgruppa for konferansen laga ein samanfattande konferanserapport. Den samanfattar presentasjonane som vart heldt, og innspel frå deltakarane før- og undervegs i konferansen. Det er ikkje gjort utdjupande analysar av resultata.

Sikre omsynet til naturmangfald og klima i forvaltning

Formålet med konferansen var å bidra til betre forståing for utfordringane knytt til å sikre omsynet til naturmangfald og klimaendringar i forvaltning og bruk av areal/arealressursar på tvers av hovudøkosystema lands-vass-hav.

Konferansen skulle også bidra til at kunnskapsgrunnlaget om klima, naturmangfald og areal på nasjonalt nivå blei meir heilskapleg.

Kunnskapsbehov, barrierar og moglegheiter for samarbeid

Deltakarane på konferansen kom frå ulike fagområde innan forsking, nasjonal forvaltning, regional/kommunal forvaltning, næringsliv og interesseorganisasjonar.

Miljødirektoratet og Forskningsrådet ynskja å bruke deltakarane til konferansen og kompetansen deira til å identifisere kunnskapsbehov, verkemiddelbehov, barrierar og moglegheiter for samarbeid, og moglegheiter for effektiv kunnskapsutvikling. Dette blei gjort gjennom deltakarkartlegging på førehand av konferansen og parallellsesjonar med gruppearbeid på konferansedagen.

Parallellsesjonane var inndelte basert på fagområda Hav, Skog, Fornybar energi og Regional og kommunal forvaltning.