Veileder til støyretningslinje T-1442 er oppdatert

Miljødirektoratet har oppdatert veileder om behandling av støy i arealplanlegging for å gjøre den enklere å bruke.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 20.03.2023

Veileder om behandling av støy (M-2061) utdyper retningslinje T-1442 og viser hvordan retningslinja skal forstås og brukes.

Se oppdatert støyveileder her:

Veilederen er oppdatert på bakgrunn av tilbakemeldinger vi har fått fra brukerne. Hensikten med endringene er at veilederen skal bli mer oversiktlig, og gi bedre veiledning knyttet til deler av retningslinja som har vært vanskelig å forstå.

Det er gjort betydelige endringer i kapittelinndeling, og tekst er flyttet for at det skal bli enklere å finne frem. Det er imidlertid mindre endringer i innhold. Intensjonen med retningslinja og veilederen er den samme som før.

Kapitlene i veilederen følger fortsatt kapitlene i retningslinja, men vi har lagt inn noen ekstra underkapitler og skrevet om flere av kapitlene for å gjøre den enklere å bruke.

Veilederen gir fortsatt ikke svar på alle spørsmål og dekker ikke alle konkrete problemstillinger og situasjoner. Formålet med retningslinjen er å redusere helsekonsekvenser av støy, og sikre langsiktig planlegging og gode bomiljø. Les retningslinjen og veilederen med formålet i tankene, og legg dette til grunn for tolkning dersom det ikke er mulig å finne svar direkte i retningslinjen eller veilederen.