Avfallsforskriften foreslås endret etter høring

Miljødirektoratet foreslår å endre enkelte foreslåtte bestemmelser i avfallsforskriften kapittel 10a om utsortering og separat innsamling av avfall.

Publisert 01.12.2023

På vegne av Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet hatt forslag til revidert kapittel 10a i avfallsforskriften på høring. Forskriften gjelder både for husholdningsavfall og næringsavfall som ligner husholdningsavfall. Hovedhensikten er å øke materialgjenvinningen.

Kravene gjelder hovedsakelig utsortering, separat innsamling og materialgjenvinning eller forberedelse til ombruk av nye avfallstyper som papp, papir, glass- og metallemballasje og tekstilavfall. For flere avfallstyper er kommunene pålagt tallfestede utsorteringskrav og at avfallet samles inn gjennom henteordninger.

Nye forslag til å utsortere og samle inn avfall

Det kom inn 19 høringsinnspill. Høringsinstansene er gjennomgående positive til krav om utsortering og separat innsamling av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet. Noen kritiske innspill gjorde likevel at Miljødirektoratet foreslår endringer.

Miljødirektoratet foreslår følgende endringer:

  • åpne for unntak fra kravet om henteordning for glass- og metallemballasje i nærmere angitte tilfeller
  • utsette generell ikrafttredelse til 1. januar 2025
  • utsette frist for innføring av henteordning for glass- og metallemballasje til 1. juli 2025
  • noen mindre presiseringer

Før revidert forskrift blir gjeldende, vil Miljødirektoratet oppdatere den nåværende veilederen for gjeldende kapittel 10a.

Lenker