Farlige stoffer i småbarnsartikler: Ny Echa-rapport

Echa har ferdigstilt sin rapport om farlige stoffer i småbarnsartikler. Den skal bistå Europakommisjonen i arbeidet med en Reach-restriksjon.

Publisert 16.11.2023

På oppdrag fra Europakommisjonen har Det europeiske kjemikaliebyrået (Echa) ferdigstilt en rapport om tilstedeværelse av kreftfremkallende, arvestoffskadelige og forplantingsskadelige stoffer (CMR-stoffer) i småbarnsartikler.

To høringer om farlige stoffer i småbarnsartikler

Echa har hatt to høringer tidligere i 2023 for å samle inn informasjon til rapporten:

CMR-stoffer i småbarnsartikler

Rapporten viser at det kan være CMR-stoffer i småbarnsartikler og at barn kan bli eksponert for disse stoffene. Særlig bilseter, smekker, bleier, og produkter relatert til baderom, senger, madrasser og spising/drikking ble funnet å ha innhold av CMR-stoffer.

De CMR-stoffene som oftest ble målt eller mistenkt å være til stede i småbarnsartikler, var metaller, ftalater og fosfororganiske forbindelser.

Restriksjonsforslag for CMR-stoffer

Echas rapport vil nå bli oversendt til Europakommisjonen som grunnlag for et restriksjonsforslag for CMR-stoffer (kategori 1A og 1B) i småbarnsartikler under kjemikalieregelverket Reach.

Restriksjonen forventes å følge en forenklet prosedyre (artikkel 68(2) under Reach), blant annet uten involvering av Echas vitenskapelige komiteer. Denne prosedyren kan kun brukes for å regulere stoffer med CMR-klassifisering (kategori 1A eller 1B) for stoffet i seg selv, i stoffblandinger eller i produkter til forbrukere.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer: