Satsingen på friluftslivets ferdselsårer forlenges

Kommunenes planer for stier, løyper og turveier er viktig for at vi skal bli mer aktive i hverdagen. Nå forlenges satsingen utover i 2024.

Publisert 24.11.2023

Friluftslivets ferdselsårer er en samlebetegnelse for både stier, løyper, sykkelstier, turveier, ro- og padleleder

Siden starten i 2019 har over 240 kommuner startet arbeidet med å lage egne planer for sine ferdselsårer. Regjeringen vil at alle kommunene har en egen plan for sitt sti- og løypenett.

I Folkehelsemeldinga, Meld. St. 15 (2022-2023) viser regjeringen til at dette arbeidet er så viktig at de forlenger ferdselsåreprosjektet utover i 2024.

I forslag til statsbudsjett for 2024 er det satt av 6 millioner kroner som går til de kommunene som lager egne planer for friluftslivets ferdselsårer. Det er fylkeskommunen som tildeler disse midlene etter søknad fra kommunen.

Betydelig helsegevinst

Friluftslivets ferdselsårer er en flerårig satsing hvor målet er å utvikle og bedre kommunenes kunnskapsgrunnlag og bidra til utvikling av gode planer for friluftslivets ferdselsårer i kommunene.

God planlegging av ferdselsårene gir oss gode naturopplevelser, øker trivsel, gir oss sterkere stedsidentitet, høyere bolyst og ikke minst en bedre helse. En liten økning aktivitetsnivået vårt gir betydelig helsegevinst med bedre livskvalitet, både psykisk og fysisk, og økt funksjonsdyktighet i eldre år.

Kommunenes viktige rolle

Det er kommunene som har den viktige rollen med å planlegge og bidra med god tilrettelegging for friluftsliv i sin kommune. Fylkeskommunen leder satsningen regionalt og har egne folk som jobber med å veilede og hjelpe kommunene i sitt fylke. Det er også fylkeskommunene som fordeler de midlene som er avsatt i statsbudsjettet til satsingen etter en søknad til Miljødirektoratet.

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med din fylkeskommune for å høre hvordan fylkeskommunen kan hjelpe deg med å få på plass en plan for kommunens ferdselsårer hvis du ikke allerede er med.

Kontaktpersoner i de ulike fylkene:

Finnmark

Maj Liz Berget

majliz.berget@tffk.no

Troms

Eivind Høstmark Borge

eivind.borge@tffk.no

Nordland

Freddy Pedersen

freped@nfk.no

Trøndelag

Oddveig Bredesen

oddbr@trondelagfylke.no

Møre og Romsdal

Petter Jenset

Petter.Jenset@mrfylke.no

Vestland

Håkon André Halvorsen

hakon.andre.halvorsen@vlfk.no

Rogaland

Thorsten Gøtterup

thorsten.gotterup@rogfk.no

Agder

Ingvild Paulsen

Ingvild.Paulsen@agderfk.no

Vestfold og Telemark

Kristian Ingdal

kristian.ingdal@vtfk.no

Viken

Anette Hellsaa Christiansen

anettech@viken.no

Innlandet

Lunde, Ingeborg

inglun@innlandetfylke.no

Miljødirektoratet kommer til å arrangere et webinar på nyåret om ordningen. Imellomtiden kan du lese mer om friluftslivets ferdselsårer her.