Forslag til forbedret kartlegging av naturtyper på land

En ekspertgruppe har vurdert Miljødirektoratet sin kartleggingsmetode og foreslår endringer for neste sesong.

Publisert 21.11.2023

Resultatene av arbeidet finner du i denne rapporten:

Miljødirektoratet vurderer hvilke innspill som tas inn i kartleggingsinstruksen og publiserer oppdatert instruks i januar 2024.

Miljødirektoratet sin kartleggingsinstruks for naturtyper på land, er den anerkjente metoden for å kartlegge naturtyper i konsekvensutredninger.

Naturtypekartlegging er del av arbeidet med økologisk grunnkart. Økologisk grunnkart er en storsatsing for å øke kunnskapen om naturen vår, og hjelper de som planlegger bruk av arealer til å se hvor det er viktig natur å ta hensyn til. 

Metodeutviklingen fortsetter

Miljødirektoratet sin metode for kartlegging av naturtyper på land er basert på Artsdatabankens verktøykasse for å beskrive natur i Norge, også kalt NiN. Med NiN som felles språk, kan ulike samfunnssektorer forstå og bruke hverandres kartdata.

Det er et mål at all offentlig naturtypekartlegging skal bruke NiN-systemet i sitt arbeid. NiN-systemet er akkurat lansert i tredje versjon. Ekspertgruppa skal i sitt videre arbeid sette om instruksen fra NiN2 til NiN3, slik at kartleggingen baseres på NiN3 fra og med 2026.

Innsamlingen av data er tett koblet til målet om å stanse tap av natur

Dataene fra dette arbeidet er et viktig kunnskapsgrunnlag for de som skal utrede og planlegge endret bruk av areal, som for eksempel utbyggere og konsulenter innen samferdsel, landbruk, industri og næringsliv. Kommunene er også en viktig målgruppe, fordi de avveier og beslutter hvilke arealer som kan bygges ut.

Mer kartfestet kunnskap gjør det enklere å ta hensyn til verdifull natur, når beslutningstakere skal vurdere om nye planer og tiltak kan gjennomføres. De må som regel utrede konsekvensene av ulike alternativer, før de kan bestemme at nye arealer skal bygges ut.