Høring: Forslag om å klassifisere flere stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking, for blant annet tre litium-salter. Fristene er 14. og 21. november.

Publisert 13.11.2023

Målrettet høring for stoffene:

Årsaken til disse høringer er at det har kommet nye studier, enten etter forrige høring eller etter behandling i risikovurderingskomiteen i Echa (Rac). Disse studiene vil bli tatt hensyn til i vurderingen av klassifiseringen av disse stoffene.

Påvirkningsmuligheter

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på iboende egenskaper.

Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff. Forslaget vil være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS, dersom det blir vedtatt.

Hvis aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst påvirkningsmulighet.

Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.