Høring om unntak for farlige stoffer i EE-produkter

EU har fått søknad om unntak fra regelverket om regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter. Høringsfrist: 11. desember 2023

Publisert 08.11.2023

Europakommisjonen har mottatt søknad om et nytt unntak og fornyelse av ti unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) etter EU-direktiv 2011/65/EU (RoHS).

Konsulenten Biois vurderer søknadene på oppdrag fra Europakommisjonen.

Søker om unntak

Søknadene omfatter et nytt unntak som gjelder vedlegg 1 til produktforskriften kapittel 2A:

 • Optiske bestanddeler laget av kvikksølv(I)klorid monokrystall (kalomel).

Søknadene omfatter fornyelse av følgende unntak som gjelder vedlegg 1 til produktforskriften kapittel 2A:

 • 6a. Bly som legeringselement i stål.
 • 6b. Bly som legeringselement i aluminium.
 • 7a. Bly som loddemateriale med høy smeltetemperatur (dvs. blybaserte legeringer som inneholder 85 vektprosent bly eller mer).
 • 7c-I. Elektriske og elektroniske bestanddeler som inneholder bly i glass eller keramikk, unntatt dielektrisk keramikk i kondensatorer, f.eks. piezoelektronisk utstyr, eller i en matriseforbindelse av glass eller keramikk.
 • 15. Bly i loddemateriale til bruk for stabil elektrisk forbindelse mellom halvlederskive og kapsling i Flip Chip-pakker med integrerte kretser.
 • 18b. Bly som aktivator i det fluorescerende lyspulveret (én vektprosent bly eller mindre) i utladningslamper som brukes som bruningslamper, og som inneholder lysstoff, som f.eks. BSP (BaSi2 O5:Pb).

Søknadene omfatter fornyelse av følgende unntak som gjelder vedlegg 2 til produktforskriften kapittel 2A:

 • 1a. Bly og kadmium i ionselektive elektroder, herunder glass i pH-elektroder.
 • 1b. Blyanoder i elektrokjemiske oksygensensorer.
 • 1c. Bly, kadmium og kvikksølv i detektorer for infrarødt lys.
 • 10. Bly og kadmium i atomabsorpsjonsspektroskopilamper.

Unntakene gjelder produkter i kategori 8 (medisinsk utstyr), kategori 9 (overvåking- og kontrollinstrumenter), og kategori 11 (annet elektrisk og elektronisk utstyr som ikke omfattes av noen av de overnevnte kategoriene).

Miljødirektoratet oppfordrer alle aktuelle virksomheter til å komme med innspill til søknaden.

 • RoHS-direktivet (2011/65/EU) regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter).
 • Dette EU-direktivet er gjennomført i Norge i produktforskriften kapittel 2a.
 • Følgende stoffer og stoffgrupper er forbudt i EE-produkter (etter RoHS-direktivet): bly, kadmium, seksverdig krom, kvikksølv, bromerte flammehemmere (PBB og PBDE) og ftalater (DEHP, BBP, DBP, DIBP).

RoHS-direktivet stiller i tillegg en rekke krav til merking og dokumentasjon av EE-produkter.

 

Er det behov for unntak?

Det er behov for informasjon som bedre belyser om

 • det er behov for unntakene
 • det finnes alternativer til stoffene for disse bruksområdene
 • formulering av selve teksten i unntaket er hensiktsmessig

Høringsfrist 11. desember 2023

Miljødirektoratet ber alle som har relevant informasjon om å sende inn denne til konsulenten Biois. Det er også behov for innspill til om unntakene berører norsk industri og i tilfelle i hvilken grad.

 • Svar på spørsmålene med eventuelle kommentarer sendes til Biois på e-post: rohs@biois.eu innen 11. desember 2023.
 • Vi ber om at dere sender en kopi av svaret til oss i Miljødirektoratet: postmottak@miljodir.no. Merk henvendelsen til oss med 2013/10356.

Kommende endringer i 2011/65 (RoHS), skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Det er viktig at dere som er aktører på det norske markedet gir innspill til EUs høring for å kunne påvirke endringsforslag.

Muligheten for å påvirke er svært begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett. 

Les mer