Ny og oppdatert håndbok om restaurering av vassdrag

En ny versjon av "Tiltakshåndboka for bedre fysisk vannmiljø" er nå tilgjengelig for deg som jobber med å forbedre vassdragsmiljø i Norge.

Publisert 21.11.2023

Håndboka inneholder ny kunnskap og erfaringer om ulike tiltak for både klimatilpasning og bedre naturmangfoldet i vassdrag. 

Håndboka ble første gang lansert i 2018, og har siden blitt brukt av mange konsulenter, forskere og vannforvaltere. Den viser gode eksempler på hvordan vassdrag påvirket av menneskers aktivitet kan restaureres. Den viser også hvordan relevant EU-regelverk som har betydning for vassdragsforvaltningen kan brukes. 

Nye krav om å koble klimatilpasning til restaurering av natur 

Restaurering av natur er et høyt prioritert tema både nasjonalt og internasjonalt, og det haster å iverksette effektive tiltak for å stoppe eller reversere tap av natur. 

EU er i ferd med å vedta en ny lov om naturrestaurering, som krever at klimatilpasning og restaurering av naturmangfold ses i sammenheng. Dette er spesielt viktig for vassdrag, som er utsatt for klimaendringer som kan føre til mer ekstremnedbør, flom, overvann, tørke og vannmangel.  

Håndboka viser hvordan naturbaserte løsninger kan brukes som miljøvennlig flomsikring. Dette kan bidra til å beskytte samfunnet mot ekstremvær, og ta vare på naturmangfoldet i og langs vassdragene.  

Veileder i ulike tiltak for restaurering 

Håndboka dekker mange av de viktigste tiltakstypene innen restaurering av vassdrag, for eksempel løsninger for fiskevandring, habitatforbedring, håndtering av sedimenter, vannkraftregulering og vannkvalitet.  

For hver tiltakstype gir håndboka en oversikt over mål, metoder, effekter, kostnader, utfordringer og anbefalinger. Håndboka er et praktisk verktøy for deg som ønsker å planlegge, gjennomføre og evaluere restaureringstiltak i vassdrag.