Nye produktkrav til drikkevareemballasje i plast

Miljødirektoratet foreslår krav om innblanding av materialgjenvunnet plast i drikkeflasker og at korker skal sitte fast.

Publisert 06.11.2023

For første gang foreslår Miljødirektoratet et innblandingskrav for materialgjenvunnet råvare i norsk rett. I tillegg foreslår Miljødirektoratet krav om at korker skal sitte fast på flasker og drikkekartonger, og et overtredelsesgebyr for regulering av engangsprodukter av plast. Formålet er å stimulere markedet for materialgjenvunnet plast og å redusere plastforsøpling.                                     

Miljødirektoratet har sendt forslag til forskrift og høringsnotat til Klima- og miljødepartementet.

Nye krav til produktdesign for drikkevareemballasje av plast til engangsbruk

Forslaget innebærer to krav til produktdesign for drikkevarebeholdere av plast til engangsbruk. Kravene er: 

  • At korker og lokk i plast skal sitte fast på drikkevarebeholdere fra 3. juli 2024. 
  • Minimum innhold av materialgjenvunnet plast i drikkeflasker. Fra 2025 er minimumskravet 25 prosent for flasker av plasttypen PET. Fra 2030 skal alle slags plastflasker til engangsbruk inneholde minimum 30 prosent materialgjenvunnet plast.  

Kravene gjelder beholdere med volum opp til tre liter som er laget helt eller delvis av plast. Kravene er nedfelt i EUs direktiv om plastprodukter (2019/904), og må innføres også i Norge.

Positive miljøeffekter

Formålet med direktivet er å redusere miljøkonsekvensene av visse plastprodukter til engangsbruk og dermed øke de positive virkningene for miljø, naturressurser, helse og samfunnsøkonomiske hensyn.

Kravet om materialgjenvunnet plast i drikkeflasker kan bidra til å få fart på markedet for sekundære materialer. Kravet er det første i rekken av innblandingskrav for produkter som vil komme de neste årene gjennom ulike EU-regelverk. Det vil tilrettelegge for sirkulær økonomi der ressursene holdes i omløp så lenge som mulig.

Det finnes allerede noen produkter i Norge som oppfyller kravene. Ved at kravene innføres i forskrift, vil dette gjelde alle som bringer de aktuelle produktene i omsetning på markedet i Norge, og dermed vil den totale miljønytten øke.

Forsøpling av korker er et problem Europa – og i Norge. Ryddestatistikk fra Hold Norge Rent (2022) viser at lokk og korker er nest mest geografisk utbredt av forsøplende gjenstander nasjonalt. Korker er også på topp ti listen over nasjonal forsøpling basert på totalantall, og utgjør tre prosent av totalt antall funn.

Innføring av overtredelsesgebyr

Miljødirektoratet anbefaler også å innføre en bestemmelse om overtredelsesgebyr for brudd på nye krav som omtalt over og allerede vedtatte forbud og merkekrav for ulike plastprodukter til engangsbruk etter produktforskriftens kapittel 2b.

Overtredelsesgebyr er viktig for å ha et effektivt sanksjonssystem som virker forebyggende på brudd på regelverket. 

Konsekvenser av endringene

Minimumskravene til innhold av materialgjenvunnet plast vil gi økte kostnader for produsenter som ikke oppfyller kravet i dag. Kravet om at korker skal sitte fast vil gi omstillingskostnader for produsentene blant annet til å tilpasse produksjonslinjer, teste nye produkter og å lære opp personell. I tillegg vil rapporteringskrav gi en liten administrativ byrde for både næringslivet og offentlige myndigheter.  Miljødirektoratet antar at kostnadene så langt mulig overføres til forbrukerne gjennom produktprisen.  

Videre prosess

Miljødirektoratet forventer at regelverket vil legges på høring om kort tid.