Økokyst overvåker miljøtilstanden i kystvann

Gjennom miljøovervåkingen i Økokyst følger Miljødirektoratet med på endringer i miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten.

Publisert 13.11.2023

Dette er områder som kan være påvirket av tilførsler av næringssalter, organisk materiale og langsiktige klimaendringer. Vi bruker også dataene fra programmet til videreutvikling av metodikk og klassegrenser i vannforvaltningsarbeidet. 

Ingen tydelige trender

Rapportene med 2022-data fra miljøovervåkingen i Økokyst viser ingen tydelige trender. Det ser ut til at det kan være en svak tendens til negativ utvikling på enkelte stasjoner, men uten mer nøyaktige statistiske analyser kan vi ikke si om dette er en trend eller ikke.

Miljødirektoratet vil få gjennomført grundigere analyser i 2024. 

Fare for eutrofiering i Hardangerfjorden 

Statsforvalteren i Vestland skrev tidligere i høst om fare for eutrofiering i Hardangerfjorden, på bakgrunn av resultater fra miljøovervåking over flere år. Statsforvalteren viser blant annet til at oksygennivået i bunnvannet peker i feil retning. 

Statsforvalteren viser også til at økende mengder trådalger (lurv) kan være et tegn på eutrofieringseffekter i kystvann.  

Miljødirektoratet og statsforvalteren følger opp 

Miljødirektoratet fikk rapportene med 2022-data for kort tid siden. Vi følger opp resultatene om tilstanden i Hardangerfjorden, blant annet ved å sette ut et oppdrag for å gå igjennom og sammenstille alle historiske data.  

I tillegg har Statsforvalteren i Vestland nylig lyst ut et oppdrag om ytterligere overvåking i fjordsystemet for en treårs periode, som vi er med å finansiere. 

Miljødirektoratet planlegger en tilsynsaksjon rettet mot landbaserte akvakulturanlegg for å få mer kunnskap om renseeffekter og utslippsmengder. Det vil også gjelde for anleggene med utslipp til Hardangerfjorden. 

Statsforvalteren er delegert myndighet etter forurensningsloven. De vurderer på vanlig måte søknader om utvidelser og nye tillatelser til akvakulturanlegg. Miljødirektoratet er klageinstans.