Summering av borforbindelser

Forordning (EU) nr. 2023/1434 og 2023/1435 er nå inkludert i forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Publisert 17.11.2023

De nye forordningene innfører nye merknader til de harmoniserte klassifiseringene i CLP-forordning, og bestemmer at disse skal brukes på 2-etylheksansyre og på borforbindelser. Forordningene innebærer at CLP vedlegg VI, del 1 og 3 blir endret. 

De nye merknadene (engelsk: note) sier blant annet at hvis man har flere forskjellige borforbindelser i en stoffblanding, skal den klassifiseres reproduksjonstoksisk hvis summen av borforbindelsene som er klassifisert som reproduksjonstoksiske i stoffblandingen er større eller lik 0,3 %. 

EU-kommisjonen har også bestemt at de nye merknadene skal anvendes på stoff og stoffblandinger som inneholder 2-etylheksansyre eller borforbindelser. 

Endringsforskriften som gjennomfører forordningene i Norge gjelder fra 14. november 2023. De nye merknadene skal anvendes i nye fareklassifiseringer fra 15. mai 2023. For 2etylheksansyre eller borforbindelser som allerede var oppført i CLP vedlegg VI del 3 er de nye merknadene bindende fra 1. februar 2025.

Relaterte lenker