Diglyme: Innspill til mulig restriksjon

Echa inviterer til å gi innspill til mulig utarbeidelse av Reach restriksjonsforslag for diglyme innen 22. november 2023.

Publisert 13.10.2023

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om informasjon ("call for comments and evidence") i forbindelse med vurdering av hvorvidt det skal lages et restriksjonsforslag for stoffet diglyme som står på vedlegg XIV til Reach (liste over stoffer som er underlagt krav om autorisasjon).

Det aktuelle stoffet er

  • Bis(2-methoxyethyl) ether (Diglyme), EC: 203-924-4, Cas: 111-96-6

Echa mener det ikke er behov for restriksjon

Når utløpsdatoen for stoffer som er inkludert på vedlegg XIV til Reach er passert, skal Echa gjøre en vurdering av hvorvidt risikoen ved bruk av stoffene i faste produkter (articles) er under tilstrekkelig kontroll.

Echas foreløpige vurdering er at det for tiden ikke er bruk av diglyme i faste produkter (innenlands eller importert) som kan utgjøre en risiko for menneskers helse som ikke er under tilstrekkelig kontroll. Echas konklusjon er derfor at det ikke er behov for en restriksjon

Gi innspill til Echa

Echa ber om innspill og ønsker spesielt informasjon om: 

  • bruk av diglyme i faste produkter som plast- og gummiprodukter, kjøretøy og elektroniske produkter og potensiale for utslipp fra disse produktene
  • potensiell bruk av diglyme som elektrolytt i batterier og eventuelt forsknings- og utviklingsarbeid på dette feltet
  • alternativer
  • avfallshåndtering av faste produkter som potensielt inneholder diglyme
  • annen informasjon som ikke er inkludert i Echas rapport

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 22. november 2023.

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag, er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet. 

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer: