Echa skal lage restriksjonsforslag for krom(VI)-stoffer

På oppdrag fra Europakommisjonen skal Echa utarbeide Reach restriksjonsforslag for visse krom(VI)-stoffer som pr nå omfattes av autorisasjonsordningen

Publisert 16.10.2023

Forslaget til restriksjon skal omfatte post 16 og 17 på Reach-autorisasjonslisten (vedlegg XIV), henholdsvis kromtrioksid og kromsyre. Echa har frist til 4. oktober 2024 til å utarbeide forslaget.

Bakgrunnen for at EU ønsker å endre regulering av disse seksverdige kromforbindelsene fra krav om autorisasjon til restriksjon, er behov for å redusere arbeidsbelastningen for Echa, inkludert de vitenskapelige komiteene (Rac og Seac), og Europakommisjonen (Kommisjonen).

De har brukt og ville kommet til å bruke mye ressurser på å behandle det høye antallet tidligere, nåværende og flere hundre forventede søknader om autorisasjon for disse stoffene, på bekostning av viktig reguleringsarbeid for andre farlige kjemikalier.

Utarbeidelsen av restriksjonsforslaget vil følge standard Reach restriksjonsprosedyre, inkludert evaluering i Rac og Seac. Hvis Echa identifiserer en mulig risiko for uheldig substitusjon til andre krom (VI)-stoffer, vil det være mulig å utvide oppdraget fra Kommisjonen til å dekke flere krom (VI)-stoffer.

Når Kommisjonen vedtar den nye restriksjonen, vil stoffene som omfattes av restriksjonen bli fjernet fra autorisasjonslisten.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Hjelp for virksomheter

Kommisjonen har publisert et dokument med spørsmål og svar for å klargjøre situasjonen for berørte virksomheter. Dokumentet dekker også hovedspørsmålene angående dommen fra EU-domstolen som annullerer Kommisjonens beslutning om autorisasjon til et konsortium som dekket mange nedstrømsbrukere av kromtrioksid ("Chemservice-dommen").