Flere miljøgifter på prioritetslista

Miljødirektoratet anbefaler at seks nye stoffer føres opp på den nasjonale prioritetslista med kjemikalier med mål om å fases ut.

Publisert 06.10.2023

Blant de seks stoffene, er det tre stoffer som er hormonforstyrrende. Disse er Bisfenol S (BPS), Bisfenol F (BPF) og Bisfenol AF (BPAF). Videre er det også et som er svært tungt nedbrytbart og som hoper seg lett opp i levende vesner (vPvB) og ett som er persistent, mobilt og toksisk, melamin (DBDPE). I tillegg er det ett som er persistent, hoper seg lett opp i levende organismer og er toksisk (PBT), galaxolid.

Bisfenol 

Bisfenolene ligner på bisfenol A (BPA) og det er antatt at stoffene kan brukes som en erstatning for BPA i flere bruksområder. Det er dokumentert betydelig bruk i EU/EØS gjennom registreringer i Reach. De viktigste bruksområdene i EU/EØS-land er i produksjon av polymerer som blant annet brukes i produksjon av plast. 

DBDPE 

DBDPE brukes i store volum som flammehemmer i plast, gummi, bygningsmaterialer, elektriske og elektroniske artikler, tekstiler og kjøretøy. DBDPE er en mulig erstatter for DecaBDE som nå er tatt inn i Stockholmkonvensjonen. Stoffet er ikke kjemisk bundet i materialet det tilsettes til og kan derfor lekke ut ved bruk og slitasje. 

Melamin 

Melamin brukes mest som byggestein i melaminplast. Dette er en hard plasttype med lav vekt som brukes i plasttallerkener, kopper og laminater, men har også andre bruksområder. Ved bruk kan melamin lekke ut fra produkter og overføres til mat eller mennesker. Blant annet er det vist at høy temperatur og sure væsker kan fremme utlekkingen, og at utlekkingen øker over tid. Dette kommer av at melamin dannes når plasten brytes ned.   

Galaxolid 

Galaxolid er et duftstoff som er mye brukt i produkter som vaskemiddel, parfyme, såpe og sjampo. Stoffet er delvis en erstatning for muskstoffer som nå er strengt regulert.   

Stoffene er tatt inn i forslag til neste års statsbudsjett og vil regnes som prioritetslistestoffer fra 01.01.2024.